Kalmthout haalt klimaatdoelstellingen 2020 niet, een inhaalbeweging is nodig

16 December 2020

Kalmthout haalt klimaatdoelstellingen 2020 niet, een inhaalbeweging is nodig

De CO2 uitstoot in de landbouw steeg namelijk met 3,7%.

Kalmthout engageerde zich sinds 21 maart 2016 om de CO2 uitstoot met minstens 20% te reduceren door de ondertekening van de Burgemeestersconvenant 2020. Volgens de laatste cijfers uit het klimaatrapport van de gemeente Kalmthout (cijfers tot begin 2019: klimaatrapport voor de gemeente Kalmthout  ), realiseerde Kalmthout in de periode 2011 tot eind 2018 maar 7,6% CO2 reductie. Dat is ruim onder het streefdoel van 20%. Daarbij komt nog dat de emissie van broeikasgassen – de niet energie gebonden emissies- door intensieve veehouderij (hoge concentratie in Kalmthout) niet opgenomen zijn in deze cijfers. De niet energie gebonden emissies van broeikasgassen in de landbouw zijn echter 3 keer groter dan de energie gebonden emissies.

Onlangs is nog een vergunning afgegeven voor een megastal in Kalmthout. De toename van de broeikastgassen zal dan ook in de toekomst blijven stijgen.

Wanneer we emissies moeten laten dalen, dan moeten alle sectoren hun emissies solidair naar beneden halen. Situaties waarbij 2 sectoren ( vervoer en landbouw) de voorbije jaren in Kalmthout hogere emissies laten optekenen terwijl de andere inspanningen hebben geleverd kunnen dan absoluut niet.

 

De CO2 uitstoot in de landbouw steeg namelijk met 3,7%. In Kalmthout zijn 78 landbouwbedrijven waarvan er 6 behoren tot de grootste varkens- en pluimveebedrijven. Het is duidelijk dat landbouwers in de klassieke aansturing zitten van de sector. Dat is een negatieve spiraal die wij betreuren , de boeren zijn er het slachtoffer van.

 

De mobiliteit zorgt ook voor een toename van CO2  in de cijfers omdat er een hoog aantal gewestwegen door het grondgebied gaan (doorvoer) en men lokaal te weinig inzet of alternatieve vervoersvormen (fiets).

 

Positief is dat over het algemeen het energieverbruik van de huishoudens daalt. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen in Kalmthout op het gebied van woningbouw: er zijn veel ééngezinswoningen en er is een hoog aanbod van oude wooneenheden. De CO2 reductie voor woningen werden gerealiseerd door renovaties gestimuleerd door het federaal premiebeleid.

Als Kalmthout de Burgemeestersconvenant 2030 wil ondertekenen, wat we zouden toejuichen, dan moet er 40% CO2 reductie gerealiseerd worden tegen 2030.

Kalmthout zal dan veel meer inspanningen moeten leveren om die doelstelling van 40% te halen samen met de achterstand die al werd opgelopen voor 2020 (12,4%).

Daarom stellen wij vanuit Groen Kalmthout volgende maatregelen voor:

 

  • Bovenop de premies die komen van een hoger bestuursniveau stellen wij ook een lokaal premiebeleid voor om klimaatvriendelijke ingrepen te ondersteunen bij burgers en bedrijven
  • lokale ondersteuningspremie bovenop de Vlaamse slooppremie voor oude huizen zodanig dat er meer milieu neutrale huizen worden gebouwd na afbraak van de verouderde wooneenheden
  • bouwvergunningen en milieuvergunningen meer afstemmen op lokale omstandigheden p.v. zich te verschuilen achter hogere bestuurlijke niveaus
  • de lokale mobiliteit herbekijken en veel meer inzetten op minder parkeerplaatsen voor auto’s, maar meer en betere fietspaden: momenteel zijn een aantal fietspaden die Kalmthout in eigen beheer heeft in zeer slechte staat- ook de verkeersveiligheid kan veel beter aan de schoolomgevingen en de gewestwegen
  • fietsverplaatsingen naar de haven van Antwerpen veel meer faciliteren door het voorzien van een fietspad richting Haven
  • een warmtecamera ter beschikking stellen van haar bevolking zodanig dan men zelf kan nagaan waar onvoldoende isolatie is aangebracht en waar men energiewinst kan maken. (beter isoleren)
  • nagaan waar hernieuwbare energieproductie in coöperatieve vorm nog mogelijk is op het grondgebied van Kalmthout (zonne- en windenergie)

 

 

Wij ondersteunen de inspanningen van het huidige bestuur in Kalmthout. Toch zal er veel meer actie nodig zijn op cruciale domeinen zoals landbouw, mobiliteit en woningen. Kalmthout zou best een eigen klimaatvisie ontwikkelen, dan pas maakt Kalmthout kans om de doelstellingen van de Burgemeestersconvenant 2030 te halen. Daar willen wij vanuit Groen Kalmthout alvast samen met de meerderheid aan werken. Hopelijk ziet men de dringende noodzaak ervan in. Positief is alvast dat mede door onze samenwerking met de meerderheid er een coöperatief zonnepanelenproject van Ecopower komt op daken van gemeentegebouwen. Ook het faciliteren van de elektrische deelauto’s (2) van cambio aan het station van Kalmthout hebben we samen kunnen realiseren.