appartementsbouw in woonpark?

27 Augustus 2017

22170824_bezwaarvandammedreef.pdf

Op 24 augustus eindigde het openbaar onderzoek aangaande de aanvraag voor de bouw van 2 appartementsblokken op een domein van ruim 5 hectare. Het domein gelegen tussen de Van Dammedreef en de Missiehuislei staat in het gewestplan ingekleurd als woonpark. Ook in het provinciaal structuurplan Antwerpen staat het gebied aangeduid als woonpark en waardevolle groene corridor. In het gemeentelijk structuurplan Kalmthout (2006) is opgenomen dat een RUP woonbos zal worden opgemaakt voor het bosrijk (woon)gebied tussen de heide en het klein schietveld. Pas na 2012 is men begonnen met de opmaak van dit RUP. Het in het RUP opgenomen gebied was echter beperkt tot de Kapellensteenweg. Argumentatie van het bestuur was dat van de Kapellensteenweg tot klein schietveld al bepalingen bestaan welke zijn opgenomen in de verkaveling Dennendael. We stellen nu vast dat alle gronden tussen de Van Dammedreef en de Prins Albertlei geen onderdeel uitmaken van de verkaveling Dennendael. Voor deze gronden gelden wel de bepalingen? zoals vermeld voor de term "woonpark" in het gewestplan. Belangrijkste bepaling hiervan is dat bebouwing maximaal mag bestaan uit 2 bouwlagen. Vermits in de voorliggende aanvraag 4 bouwlagen zijn voorzien is er al reden genoeg om deze aanvraag niet te weerhouden, zeg maar "naar de prullenbak te verwijzen".  Belangrijk gevolg van de heisa die ontstaan is ten gevolge van deze plannen, is dat velen zich nu plots bewust worden van de nood om zuinig om te gaan met de open (bosrijke) ruimte die Kalmthout nog heeft. Burgemeester Jacobs beloofd plots snel werk te zullen maken vna een aanvullend RUP voor deze omgeving (terwijl ze het in 2012 niet nodig vonden om ze mee op te nemen in het RUP woonbossen). Alle politieke partijen (behalve open VLD) die hun steun uitspreken voor het actiecommité en staan te dringen om hun bezwaren kenbaar te maken. Natuurlijk heeft ook GroenKalmthout bezwaar aangetekend tegen de bouw van de appartementsblokken. Onze belangrijkste argumenten zijn het aantal bouwlagen, de hoogte, bebouwde oppervlakte, verstoring vand e plaatselijke waterhuishouding en gevolgen voor de bosrijke omgeving door het zware werfverkeer.  Mensen die GroenKalmthout volgen, weten dat we al in verschillende dossiers mee het verschil hebben trachten te maken. We hebben dit echter steeds gedaan vanop de achtergrond en ter ondersteuning van actiegroepen, nooit om onszelf te profileren. We zullen dit ook in de toekomst zo blijven doen. 

 

Hoewel het openbaar onderzoek al is afgelopen, is het bezwaarschrift van GroenKalmthout bijgevoegd bij dit artikel. 

BIJLAGEN:

22170824_bezwaarvandammedreef.pdf