Uit de gemeenteraad

01 November 2010

De gemeenteraad van afgelopen donderdag is voor de helft aan mij voorbijgegaan. Door omstandigheden was ik pas om 20u45 ter plaatse, de agenda was toen al verder gevorderd. Een echte verslaggeving is dit dus niet te noemen. Ik licht enkele punten uit de agenda en verduidelijk mijn mening. Eerste punt was de goedkeuring van de gemeenterekening 2009. De balans van deze rekenig vertoont een positief resultaat. De buitengewone dienst sluit echter af met een tekort van €10 181 000. Dit negatieve resultaat stijgt elk jaar door een te hoog investeringsritme. Toch nog melden dat er een bedrag van €4 878 788 aan inversteringen ook nog zijn overgedragen naar het volgend boekjaar (investeringen die dus niet zijn uitgevoerd).Voorlopig is er nog genoeg reserve om geplande leningen (€ 6 494 964) niet te moeten opnemen. Pronkstuk voor het college blijft de leninglast die elk jaar daalt. Volgend belangrijk punt op de agenda was de goedkeuring van het stratentracé en de wegenisuitrustingsvoorwaarden vna de verkaveling"Kerkeneind West". Een verkaveling die tot stand komt door een samenwerking tuusen de gemeente en een particulier venootschap. Een op zich goed voorbeeld van inbreiding dat wij om die reden kunnen ondersteunen. ER zijn echter wel enkele kanttekeningen te maken. De constructie en uitwisseling van gronden is een hels kluwen geworden. Gronden worden door de gemeente aangekocht en dan uitgewisseld met andere gronden om derde partijen mee te krijgen. Andere aanpalende eigenaars krijgen prompt een uitgeruste weg aan hun domein waardoor ze in de toekomst ongehinderd hun eigen stukje kunnen verkavelen. Wie tussen de regels van het dossier leest, geraakt ook overtuigt dat de bijdrage van de gemeente dient om te komen tot de 50% sociale woongelegenheden die moeten voorzien worden. Nog belangrijke kanttekening is de geplande verkeersontsluiting voor dit hele project. Het gros van de nieuwe kavels is slechts bereikbaar langs de reeds bestaande verkavelingen langs de Kijkuitstraat en de Vogelenzangstraat. De voorziene rechtstreekse ontsluiting naar de KApellensteenweg is voorbehouden aan een klein deel van de verkaveling. Groen! vreest voor een onleefbare verkeerssituatie in de Kneuterlaan, Kijkuitstraat, Vogelenzangstraat, Veldlaan, Akkerlaan en Oudstrijderslaan. Een probleem dat door het bestuur onderkend wordt.

Een laatste punt de moeite waard om te vermelden was de goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2011-2013. Een plan waar de prioritei is gelegd bij de brandveiligheid van de jeugdlokalen en de jeugdcultuur. Nog opmerkelijk in het plan is de terugkeer van de Roefel en de plannen voor de opmaak van een eigen "jeugd"website. Het staat boordevol goede voornemens die in het verleden ook al vermeld stonden. Het is aan het bestuur om deze voornemens waar te maken.