Socialer en zorgzamer

De kerndoelstelling van het sociaal beleid blijft voor Groen het recht van eenieder op een menswaardig bestaan. De welvaart van de gemeente heeft pas een meerwaarde als deze ook ten goede komt aan het welzijn van ALLE inwoners. Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. De Kalmthoutse bevolking vergrijst in een hoog tempo. Ook dit vraagt om een aanpassing van het beleid om er voor te zorgen dat we dit kunnen opvangen. De integratie van het OCMW en de gemeente is een opportuniteit om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken. De sociale reflex bouwt Groen in elk beleidsdomein in. Kwetsbare groepen moeten hun ondersteuningsrechten kunnen verzilveren als het gaat over woonsubsidies.

We zetten volop in op sociale huurwoningen. Het streefcijfer van 162 is nog veraf. Rekening houdend met de evolutie van de huurprijzen op de private markt is dit streefcijfer ontoereikend. Het sociaal verhuurkantoor moet betere functionaliteit krijgen. Het
moet sneller kunnen inspelen op de aanvragen, zodat personen die in een nijpende woonsituatie verkeren sneller geholpen zullen
worden.

Sociale verkavelingen moeten sociaal blijven. Een sociale koopwoning is dit enkel bij de eerste aankoop. Nadien worden sociale woningen verkocht aan de prijzen die op de vrije markt gangbaar zijn. Voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning zijn die dan niet meer betaalbaar. Er moet een systeem komen waarbij sociale woningen bij verkoop terug op de sociale markt komen.

De site aan het station van Kalmthout zal, als het van Groen afhangt, een schoolvoorbeeld worden van een woonomgeving met een goede sociale mix. De gemeente blijft grondeigenaar en stelt zijn bouwgrond, onder de vorm van een pachtovereenkomst, ter
beschikking van de huiseigenaar.

Lokale Dienstencentra (Centrum, Achterbroek, Nieuwmoer) zijn de thuisbasis van een zorgnetwerk. Door het uitbouwen van een laagdrempelig zorgloket zorgen we ervoor dat de inwoners van de verschillende wijken gemakkelijker in contact kunnen komen met de juiste private en gemeentelijke diensten. Vrijwilligers nemen daarin verschillende taken op, zoals ziekenvervoer of een bezoek brengen aan mensen in eenzaamheid. Een cruciale succesfactor is de aanstelling van een professionele netwerkcoördinator. Deze vormt de link tussen de vrijwilligers en de zorgbehoevenden, en tussen de zorgbehoevenden en een netwerk van diensten. De activering van een zorgnetwerk zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen en dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen bijkomend ondersteund worden. Mantelzorgers krijgen van Groen een goede ondersteuning. Aan het zorgloket krijgen ze alle info over de mogelijke ondersteuning. Daarnaast willen we hen ook met elkaar en met een zorgcoach in contact brengen, zodat deze mensen niet onder de radar blijven voortploeteren.

Volgens alle statistieken vergrijst de Kalmthoutse bevolking met rasse schreden. Om dit op te vangen stelt Groen volgende maatregelen voor:

1. om vereenzaming tegen te gaan, initiatieven rond buurtgerichte zorg en wijkbabbels nog uitbreiden.

2. inzetten op projecten met verschillende leeftijdsgroepen.

3. gebruik maken van de ‘talentenbank’ van de ouderen.

4. via het zorgloket verstrekken van alle info over mogelijke ondersteuning.

5. op alle fronten professioneel ondersteunen van mantelzorgers, met inbegrip van vorming en coaching voormantelzorgers

6. stimuleren van meegroeiwoningen en subsidiëren van de aanpassing van bestaande woningen

Assistentiewoningen horen niet thuis aan de rand van de gemeente maar in de kern, dicht bij de winkels en andere voorzieningen. Groen wil daarom in nieuwe verkavelingen streven naar een mix van generaties en woonvormen. Deze projecten willen we ontwikkelen in de woonkernen, “onder de kerktoren” als het ware. Er moet een goed openbaar vervoer komen voor de korte afstanden. De minder mobiele centrale en de handicar doen schitterend werk maar dit aanbod volstaat niet.

Groen zal mee ijveren voor een volwaardige vervanging van de belbus. Een buurtbus die verbinding maakt met KLINA en De Mick. Een systeem van Sociale taxi of ter beschikking stellen van taxicheques zijn nog alternatieven die we willen verwezenlijken.