Programma

Kalmthout is een gemeente uit de duizend. Een plaats waar de tijd
stilletjes verder glijdt. Waar af en toe de plattelandsrust wordt
verstoord door een bescheiden hoogtepunt. Feestelijkheden zijn de
bewoners van deze groene gemeente niet vreemd. Kalmthout: een
groene buffer tegen het grootstedelijk geweld. Trotse eigenaar van
het grootste natuurreservaat van Vlaanderen: de Kalmthoutse Heide.
“Wonen in het groen” … “Als je van natuur houdt”... Met zulke leuzen
in het vaandel zou je denken dat een partij als Groen hier weinig zin
heeft. Niets is minder waar. Belangrijke bestaansreden van deze
partij is de bewoners bewust blijven maken van de troeven van hun
gemeente. Het bewaken van het open en landelijk karakter, een
gezonde en veilige leefomgeving waar elke inwoner zijn kansen kan
ontwikkelen en waar wordt geluisterd naar een tweede mening.

Download hier ons volledige programma

Democratischer

Groen wil een verspreiding van objectieve informatie vanuit de gemeente waarbij verschillende stemmen en strekkingen in het gemeentelijk informatieblad aan bod kunnen komen. Momenteel wordt er te eenzijdige informatie verstrekt via het gemeentelijk infoblad “ tussen Hei en Maatjes”. Voor Groen is en blijft de gemeenteraad het hart van de lokale democratie. Het voorzitterschap van de gemeenteraad hoort bij een gewoon raadslid, niet enkel bij de burgemeester of schepen. Een wisselende voorzitter uit de raad verrijkt het debat. Groen wil een opwaardering van de gemeenteraadscommissies door meer adviesopvolging en een duidelijke motivering van het college bij het afwijzen van een advies of niet opvolging.

De gemeenteraad geeft burgers meer inspraak en betrokkenheid door hen de mogelijkheid te geven om rechtsreeks voorstellen en verzoekschriften in te dienen. Daarom willen we terug een vragenuur voorafgaand aan de gemeenteraad invoeren. Inspraak en participatie worden zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces georganiseerd. De gemeente moet op korte termijn een nieuw gemeentehuis realiseren om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren en het gemeentepersoneel een modern en waardig onderkomen te geven.

klimaatvriendelijker en energieneutraler

Het is een open deur instampen als we zeggen dat Groen zich zorgen maakt om het klimaat en het hoog energieverbruik. Op gemeentelijk vlak willen we alvast het goede voorbeeld zijn en op elk gebouw in eigendom van de gemeente zonne-installaties voorzien. Waterrecuperatie en infiltratie moet maximaal mogelijk gemaakt worden. Parkeerplaatsen moeten waterdoorlaatbaar zijn, bij heraanleg van straten moeten open grachten voorzien zijn. Deze trend volgt het huidig bestuur al, wij gaan dit zeker verder zetten en waar mogelijk nog uitbreiden. Groen wil dat Kalmthout het tweede Burgemeestersconvenant ‘klimaat en energie’ ondertekent. De doelstelling is om tegen 2030 minstens 40% minder CO₂ uit te stoten, de veerkracht ten opzichte van de klimaatverandering te verhogen en een veilige toegang tot duurzame en betaalbare energie te garanderen. De drastische beheerswerken op de Kalmthoutse Heide maakt veel mensen ongerust, verbolgen en boos. Betere communicatie naar de bevolking van deze plannen, die kaderen binnen een lange termijnvisie op Europees niveau, zijn nodig. Op regelmatige basis moeten toelichting gegeven worden of een overlegplatform opgericht zodat er meer onderling begrip is. De Verbindingsweg wil Groen afsluiten voor alle verkeer. Enkel hulpdiensten en beheersgebonden verkeer zal in de toekomst hier nog gebruik van mogen maken.

lokalere economie en landbouw

De komst van grote winkelketens heeft littekens geslagen bij de Kalmthoutse kleinhandel. Lokale handelaren hebben het moeilijk om de concurrentie aan te gaan met de grootwarenhuizen. Samen met de omwonenden heeft Groen de komst van Lidl tegen kunnen gaan. We zullen ons blijven verzetten tegen de komst van (nog) meer dergelijke winkelketens. De KMO-zone Bosduin willen we teruggeven aan de gemeenschap. Momenteel is nagenoeg elk perceel in Bosduin verkocht. Groen wil in de toekomst gebruik maken van het voorkooprecht van de gemeente om KMO-grond terug te kopen. Deze grond wordt dan door middel van een pachtregeling ter beschikking gesteld van nieuwe ondernemers. Op deze manier zal de kostprijs voor deze ondernemer om zich in Bosduin te vestigen veel lager liggen. Enkel het gebouw zal zijn eigendom zijn. Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Rijkmaker (op Kalmthouts grondgebied) moet een toonbeeld worden van duurzaam ondernemen. Dit zowel bouwtechnisch als naar
productie.

De heraanleg van het marktplein ziet GroenKalmthout als een gemiste kans. Het mist elke uitstraling en is eerder een grote, kale parking dan een marktplein die naam waardig. De heraanleg heeft er geenszins voor gezorgd dat de wekelijkse markt nieuw leven werd ingeblazen. We willen een marktplein waar het gezellig vertoeven is. Waar plaats is om evenementen te organiseren en waar wekelijks een gezellige markt doorgaat. De aanplanting van meer bomen moet voor schaduwplekken zorgen. Ingrepen om tot meer recreatie te komen (basketveld, pannaveld, petanqueveld,…) gaan we mogelijk maken. Groen zal stimuli uitwerken voor landbouwers die hun teelt richten naar lokaal verbruik. Het spreekt voor zich dat onze voorkeur uitgaat naar biologische producten. Het vergt veel tijd om deze overstap te maken. Landbouwers die deze stap willen zetten kunnen rekenen op ondersteuning.

jeugdiger

Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid. Belangen van de jeugd wegen in het volledige beleidsproces en overheen de lokale bevoegdheidsdomeinen. Hiervoor is een 'kindreflex' bij alle diensten nodig. Groen zal elke herinrichting van het openbaar domein toetsen op kind- en jeugdvriendelijkheid. Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te voet op school, in de sportclub of de jeugdvereniging te geraken.

Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder opgesloten te worden in (speel)reservaten. We voorzien speelelementen in straten en op pleinen. In nieuwe verkavelingen zal de open(speelruimte) tot de voorschriften behoren.

Jeugdverenigingen zitten in de lift. Het ledenaantal stijgt bij de meeste jeugdbewegingen. De infrastructuur is echter vaak verouderd en te klein. Groen zal de jeugdbewegingen hier meer ondersteunen. Niet enkel financieel zullen ze op meer kunnen rekenen maar ook kunnen ze beroep doen op advies over duurzaam bouwen, opmaken van bouwplannen, opstellen van subsidiedossiers, …

De vorming van leidinggevenden wil Groen nog meer promoten. Niet enkel pedagogisch maar zeker ook administratief willen we de jongeren die zich elke week engageren om in leiding te staan een hart onder de riem steken. Dit met vorming op maat die lokaal gegeven wordt.

Socialer en zorgzamer

De kerndoelstelling van het sociaal beleid blijft voor Groen het recht van eenieder op een menswaardig bestaan. De welvaart van de gemeente heeft pas een meerwaarde als deze ook ten goede komt aan het welzijn van ALLE inwoners. Degelijke huisvesting en de aanpak van kansarmoede blijven grote uitdagingen. De Kalmthoutse bevolking vergrijst in een hoog tempo. Ook dit vraagt om een aanpassing van het beleid om er voor te zorgen dat we dit kunnen opvangen. De integratie van het OCMW en de gemeente is een opportuniteit om van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken. De sociale reflex bouwt Groen in elk beleidsdomein in. Kwetsbare groepen moeten hun ondersteuningsrechten kunnen verzilveren als het gaat over woonsubsidies.

We zetten volop in op sociale huurwoningen. Het streefcijfer van 162 is nog veraf. Rekening houdend met de evolutie van de huurprijzen op de private markt is dit streefcijfer ontoereikend. Het sociaal verhuurkantoor moet betere functionaliteit krijgen. Het
moet sneller kunnen inspelen op de aanvragen, zodat personen die in een nijpende woonsituatie verkeren sneller geholpen zullen
worden.

Sociale verkavelingen moeten sociaal blijven. Een sociale koopwoning is dit enkel bij de eerste aankoop. Nadien worden sociale woningen verkocht aan de prijzen die op de vrije markt gangbaar zijn. Voor mensen die in aanmerking komen voor een sociale woning zijn die dan niet meer betaalbaar. Er moet een systeem komen waarbij sociale woningen bij verkoop terug op de sociale markt komen.

De site aan het station van Kalmthout zal, als het van Groen afhangt, een schoolvoorbeeld worden van een woonomgeving met een goede sociale mix. De gemeente blijft grondeigenaar en stelt zijn bouwgrond, onder de vorm van een pachtovereenkomst, ter
beschikking van de huiseigenaar.

Lokale Dienstencentra (Centrum, Achterbroek, Nieuwmoer) zijn de thuisbasis van een zorgnetwerk. Door het uitbouwen van een laagdrempelig zorgloket zorgen we ervoor dat de inwoners van de verschillende wijken gemakkelijker in contact kunnen komen met de juiste private en gemeentelijke diensten. Vrijwilligers nemen daarin verschillende taken op, zoals ziekenvervoer of een bezoek brengen aan mensen in eenzaamheid. Een cruciale succesfactor is de aanstelling van een professionele netwerkcoördinator. Deze vormt de link tussen de vrijwilligers en de zorgbehoevenden, en tussen de zorgbehoevenden en een netwerk van diensten. De activering van een zorgnetwerk zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen en dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen bijkomend ondersteund worden. Mantelzorgers krijgen van Groen een goede ondersteuning. Aan het zorgloket krijgen ze alle info over de mogelijke ondersteuning. Daarnaast willen we hen ook met elkaar en met een zorgcoach in contact brengen, zodat deze mensen niet onder de radar blijven voortploeteren.

Volgens alle statistieken vergrijst de Kalmthoutse bevolking met rasse schreden. Om dit op te vangen stelt Groen volgende maatregelen voor:

1. om vereenzaming tegen te gaan, initiatieven rond buurtgerichte zorg en wijkbabbels nog uitbreiden.

2. inzetten op projecten met verschillende leeftijdsgroepen.

3. gebruik maken van de ‘talentenbank’ van de ouderen.

4. via het zorgloket verstrekken van alle info over mogelijke ondersteuning.

5. op alle fronten professioneel ondersteunen van mantelzorgers, met inbegrip van vorming en coaching voormantelzorgers

6. stimuleren van meegroeiwoningen en subsidiëren van de aanpassing van bestaande woningen

Assistentiewoningen horen niet thuis aan de rand van de gemeente maar in de kern, dicht bij de winkels en andere voorzieningen. Groen wil daarom in nieuwe verkavelingen streven naar een mix van generaties en woonvormen. Deze projecten willen we ontwikkelen in de woonkernen, “onder de kerktoren” als het ware. Er moet een goed openbaar vervoer komen voor de korte afstanden. De minder mobiele centrale en de handicar doen schitterend werk maar dit aanbod volstaat niet.

Groen zal mee ijveren voor een volwaardige vervanging van de belbus. Een buurtbus die verbinding maakt met KLINA en De Mick. Een systeem van Sociale taxi of ter beschikking stellen van taxicheques zijn nog alternatieven die we willen verwezenlijken.

Cultureler

Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil Groen de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen versterken. De afgelopen 2 legislaturen is er veel geïnvesteerd in nieuwe sportinfrastructuur. Voor Groen wordt het dringend tijd dat er een
evenwicht komt in de budgetten voor sport, cultuur en vrije tijd. Het cultureel aanbod in Kalmthout wordt vooral georganiseerd door verenigingen. Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in en storten zich telkens weer in een financieel avontuur. Zij vinden in de gemeentelijke diensten een partner die hen materieel ondersteunt en financieel tegemoetkomt via een subsidieregeling die vaak lang niet toereikend is. De taken van de cultuurdienst moeten meer gericht zijn op programmatie. De 3-maandelijkse cultuuragenda (die er na ons voorstel is gekomen) moet zeker
behouden blijven. De cultuurdienst moet versterkt worden met minstens 2 FT. Nog een extra administratieve kracht moet aangeworven worden voor het beheer en verhuur van de gemeentelijke lokalen. Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen, cultuur brengt immers mensen samen. Tevens vinden wij dat er in Kalmthout nood is aan een goed uitgeruste tentoonstellingsruimte en concertzaal waar zowel verenigingen als individuele kunstenaars aan democratische prijzen gebruik van kunnen maken. Wij denken hierbij niet enkel aan nieuwbouw, maar ook aan het heroriënteren van bestaande gebouwen (vb. kerkgebouwen, de villa waar het OCMW momenteel in huist). De lokalen die nu tot het gemeenschapscentrum behoren moeten aangepast worden aan de huidige normen voor polyvalent gebruik. Dan gaat het over duurzaam energiegebruik, toegankelijkheid en voorzieningen voor geluid en belichting. Ruimte bieden is ook kansen geven. We geven creatieve jongeren een duwtje in de rug door hen een podium te bieden. Cafés, jeugdhuizen of verenigingen die een lokale band op de affiche zetten
krijgen hiervoor financiële en materiële ondersteuning. We vernauwen de samenwerking tussen cultuur- en jeugddiensten, zowel op projectbasis als op structurele basis. Groen vraagt een schepen die uitsluitend voor cultuur, sport en vrije tijd bevoegd is.

Sportinfrastructuur die door de gemeenschap betaald wordt, moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Grote investeringen op maat van één vereniging moeten tot het verleden behoren. Het moet de taak zijn van de gemeente om zo veel mogelijk mensen, ook zij die niet verenigd zijn, in beweging te krijgen. Sportclubs en verenigingen krijgen extra hulp om ervoor te zorgen dat ze een breder en diverser publiek bereiken. Hiervoor voorzien we zowel de financiële middelen, als een sterkere inhoudelijke en praktische ondersteuning.

Ruimtelijker

Kalmthout is een landelijke gemeente metveel en vooral groene ruimte. In het noordwesten van de gemeente ligt de Kalmthoutse Heide, een parel van een natuurreservaat. De bosrijke omgeving in Kalmthout wordt nu respectvol woonbos genoemd maar eigenlijk is die in de loop der jaren slachtoffer geworden van de bouwwoede. Projectontwikkelaars en bouwpromotoren hebben jaren vrij spel gehad om, met goedkeuren van het bestuur, de Heidestatiestraat en Kapellensteenweg te herleiden tot wat ze nu zijn, een stedenbouwkundige ramp. Villa Thilda, een laatste stille getuige van de geschiedenis van Heide, is gezwicht voor de sloophamer om plaats te maken voor lege winkelpanden en dure appartementen. Groen wil het resterend, waardevol patrimonium van de gemeente beschermen en zal de ongebreidelde verappartementisering in dijken. Onder Groen zal de gemeente de stap zetten naar een echt duurzaam ruimtelijk beleid. Daarbij vertrekken we vanuit een aantal krachtige principes:
● Beschermen van de open ruimte in functie hiervan kiezen we voor kwalitatieve kernversterking en verdichting.
● Basisvoorzieningen (winkels...) en openbaar vervoer moeten nabij en bereikbaar zijn. Een duurzaam ruimtelijk beleid kiest
maximaal voor verweving van functies en voor efficiënt ruimtegebruik.
● Ruimtelijk beleid staat niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, economie
… Planning en beleid worden in al deze sectoren goed op elkaar afgestemd.

Om te vermijden dat we steeds bijkomende open ruimte moeten aansnijden, is het noodzakelijk om het ruimtelijk rendement te verhogen door de bestaande ruimte efficiënter te gebruiken. Groen ziet tal van mogelijkheden om dit te realiseren: plaatselijk hoger bouwen, compacter wonen en woningen opdelen. Kangoeroewonen, co-housing en andere vormen van huizendeling zullen we stimuleren. Ontwikkeling van de buitengebieden zetten we stop. Buiten de woonkernen willen we geen verkavelingen of appartementen meer toelaten. Als woonkernen in Kalmthout erkennen we Nieuwmoer, Achterbroek, Heide, Centrum en Dorp. Van deze woonkernen willen we een aangename leef-, werk-, winkel- en ontspanningsomgeving maken. Het project “Rozeneind” was hier een goede gelegenheid voor (Spijtig genoeg was het geldgewin van de ontwikkelaar hier belangrijker dan de kwaliteit). Momenteel ziet Groen twee sites in Kalmthout waar ze dit wel zouden kunnen realiseren. De site van de stationsomgeving van Kalmthout en het binnengebied tussen Foxemaatstraat-Kapellensteenweg en Roggebos (waar Lidl in 2017 een winkel wilde bouwen). Op deze plaatsen creëren we een leefomgeving waar een gezonde mix is in de bevolkingssamenstelling: waarbij zowel alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen als oudere koppels aan hun trekken komen. Waar auto’s zo veel mogelijk geweerd worden. Waar ieder een stukje privé heeft maar de rest gemeenschappelijke, groene ruimte is. Belangrijk is dat steeds voldoende ruimte voor waterbuffering wordt voorzien. Hiermee kunnen we ons wapenen tegen de gevolgen van een verwachtte toename van felle onweders door de klimaatwijziging.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren