GroenKalmthout doet bijkomende voorstellen in de milieuraad voor het Klimaatactieplan 2020 van onze gemeente.

08 Mei 2016

Naar aanleidingondertekening

van de in mei 2015 door Kalmthout van de Burgemeestersconvenant heeft de gemeente samen met Igean een klimaatactieplan uitgewerkt. Het burgemeestersconvenant of de 'Covenant of Mayors' is een initiatief van de Europese commissie dat zich rechtstreeks richt naar lokale overheden http://www.burgemeestersconvenant.eu/index_nl.html . De campagne richt zich op een verlaging van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied van de gemeente. Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het Convenant om de 20% CO2-reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen.

Het gemeentelijk klimaatactieplan werd voorgelegd aan de milieuraad op 30 november 2015. De milieuraad brengt dan een advies uit naar het college van burgemeester en schepenen, die het klimaatactieplan moeten goedkeuren. Het advies dat de milieuraad uitbrengt is echter geen bindend advies en kan door het college al dan niet worden overgenomen.

 Tijdens de milieuraad van 30 november 2015 heeft GroenKalmthout (Daniël Frickel) volgende bijkomende maatregelen voorgesteld die passen binnen de doelstellingen van het klimaatactieplan 2020 van Kalmthout:

?           het stimuleren van autodelen. De gemeente zou onder andere een autodeel party kunnen organiseren / ondersteunen eventueel samen met Autopia. Dit is een laagdrempelige buurtvergadering waar geïnteresseerden bij iemand thuis samenkomen en onder begeleiding van een medewerker van Autopia het concept bespreken;

?           heel wat wagens van de gemeentelijke vloot staan 's avonds en tijdens het weekend stil. Wat als Kalmthout die nu eens ter beschikking zou stellen aan inwoners die geen eigen wagen hebben? Dat is goed voor het klimaat, voor de openbare ruimte (minder parkeerplaats nodig), en ook financieel slim (dit naar voorbeeld van andere gemeenten die dat al doen);

?           het organiseren van groepsaankoop voor klimaatvriendelijke / energiezuinige producten zoals elektrische fietsen, energiezuinige huishoudtoestellen- eventueel via de provincie als intermediair;

?           De drempel voor groepsaankopen kan ook verlaagd worden voor kwetsbare groepen door samen te werken met het OCMW. Zij hebben toegang tot hun netwerk en kunnen eventueel een tegemoetkoming voorzien voor deze groepsaankopen van energiezuinige huishoudtoestellen voor kwetsbare groepen;

?           het verwarmen van huizen zorgt voor een hoge CO2 uitstoot: dit is zelfs een groter probleem dan het elektriciteitsverbruik. Veel woningen in Kalmthout zijn slecht of onvoldoende geïsoleerd. Daarom zou het efficiënt zijn om het uitvoeren van een warmtescan van de particuliere woningen te stimuleren als aanzet tot het renoveren / isoleren van deze particuliere woningen. De gemeente Kalmthout zou een subsidie of een premie aan particulieren kunnen toekennen die hun woning met een warmtecamera laten scannen. De bewoners krijgen achteraf een technisch verslag met suggesties over hoe ze meer energie kunnen besparen. Dit is een originele manier om burgers te informeren en aan te zetten tot renovatie om de woning beter te isoleren (minder verbruik, goed voor het klimaat). Misschien kan de gemeente Kalmthout een partner zoeken om deze scans uit te voeren.

?           het zou ook aangewezen zijn om hierover infosessies te organiseren. Een mogelijk alternatief is dat de gemeente de scans laat uitvoeren door de verantwoordelijke voor de gebouwen met het toestel dat de brandweer in gebruik heeft (thermografie).

?           het stimuleren van 'Donderdag Veggiedag'.zie op: www.donderdagveggiedag.be/doe-mee/gemeente (Door vleesconsumptie te verminderen, is er een drastische belangrijke daling van de CO2-uitstoot);

?           het stimuleren van een duurzaam aankoopbeleid voor Kalmthout. Als Kalmthout iets wil aankopen, maakt de gemeente hiervoor een bestek op. Je aankopen verduurzamen, begint dus hier. Leg bij de opmaak van je bestek zoveel mogelijk de nadruk op duurzaamheid.

Deze bijkomende voorstellen werden integraal en unaniem opgenomen in het advies van de milieuraad naar het college.

Daniël Frickel- GroenKalmthout- Lid van de milieuraad