Bestuur en Democratie in Kalmthout: naar een participatief model

11 September 2018

Bestuur en Democratie in Kalmthout: naar een participatief model

Groen wil een verspreiding van objectieve informatie vanuit de gemeente waarbij verschillende stemmen en strekkingen in het gemeentelijk informatieblad aan bod kunnen komen. Momenteel wordt er te éénzijdige informatie verstrekt via het gemeentelijk infoblad “ tussen hei en maatjes”. Wij willen dat alle partijen hierin inspraak krijgen en teksten kunnen aanbrengen.

Voor Groen is en blijft de gemeenteraad het hart van de lokale democratie. Het voorzitterschap van de gemeenteraad hoort bij een gewoon raadslid. Een wisselende voorzitter uit de raad verrijkt het debat. Groen wil een opwaardering van de gemeenteraadscommissies door meer adviesopvolging en een duidelijke motivering van het college bij het afwijzen van een advies of niet opvolging. De gemeenteraad geeft burgers meer inspraak en betrokkenheid door hen de mogelijkheid te geven om rechtsreeks voorstellen in te dienen. Daarom willen we een vragenuur voorafgaand aan de gemeenteraad invoeren.

Inspraak en participatie worden zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces georganiseerd. Zo voorkomen we frustraties bij alle betrokken partijen. De gemeente realiseert op korte termijn een nieuw gemeentehuis om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren en het gemeentepersoneel een modern en waardig onderkomen te geven.